Predmet ovih web stranica o zaštiti osobnih podataka

GLS B.V. i njezine podružnice u 19 zemalja Europske unije („GLS Group") zaštitu osobnih podataka uzimaju ozbiljno. Osobni podaci se prikupljaju isključivo sukladno primjenljivim zakonskim odredbama.

Na GLS stranici o zaštiti osobnih podataka želimo Vas informirati o prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka u svrhu dostave paketa u zemljama, u kojima GLS ima podružnicu („GLS zemlja“)

Kontakt podaci voditelja obrade i službenika za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podatke Vaše lokalne GLS tvrtke (Voditelj obrade), kao i kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka možete pronaći u pripadajućoj kućici niže.

U slučaju da prebivate u zemlji koja nije niže navedena, možete se obratiti korporativnom rukovoditelju za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na dataprotection@gls-holding.com ili pismenim putem na:

Corporate Data Protection Manager
General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
KÖ-CAMPUS 3
Kölner Straße 3
65760 Eschborn
Germany

Ova web stranica sadrži obavijesti o sakupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka u svrhu dostave paketa.

I. Identitet i kontakt podaci Voditelja obrade i službenika za zaštitu podataka/lokalnog upravitelja za zaštitu podataka za državu

Sljedeće informacije vrijede za GLS Hrvatska, odgovornu za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka u GLS Hrvatska (Voditelj obrade):

GLS Hrvatska
Tvrtka/Adresa: GLS Croatia d.o.o.
Varaždinska 116
HR-10360 Popovec

Daljnji kontakt podaci (broj telefona: +385 1 2369 605 , email: dataprotection@gls-croatia.com )

(u daljnjem tekstu: GLS Hrvatska)

Ukoliko se želite obratiti upravitelju za zaštitu podataka/službeniku za zaštitu podataka, molimo da pošaljete mail na dataprotection@gls-croatia.com . Ukoliko nam se želite obratiti putem maila koji nije enkriptiran, molimo da uzmete u obzir da se povjerljivost poslanih informacija ne može jamčiti. Moguće je da takve e-mailove pročita treća, neautorizirana strana.

Također nam se možete obratiti slanjem pisma upravitelju za zaštitu podataka

Upravitelj za zaštitu podataka unutar GLS Hrvatska
kod General Logistics Systems Croatia d.o.o.
Varaždinska 116
10360 Popovec

II. Opće informacije

1. Osobni podaci

Osobni podaci uključuju pojedinosti o osobnim ili činjeničnim okolnostima točno određene osobe ili osobe koja se može identificirati. Navedeno uključuje (ali ne ograničuje se na) informacije poput imena, adrese, broja telefona ili e-mail adrese.

Informacije koje se ne mogu povezati sa točno određenom osobom ili osobom koja bi se mogla identificirati – poput statističkih podataka – ne smatraju se osobnim podacima.

2. Primjenjiv zakon o zaštiti podataka i obveza čuvanja tajnosti podataka

Sva društva unutar GLS grupacije koja su smještena unutar država Europske Unije obvezna su poštivati odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka (engl. General Data Protection Regulation; GDPR) i druge relevantne nacionalne zakone o zaštiti podataka.

GLS Hrvatska pruža ostale poštanske usluge za javnost ili pridonosi pružanju takvih usluga, pa je slijedom navedenog obvezna poštivati pravila o tajnosti poštanskih pošiljaka. Svi radnici u GLS Hrvatska svojim potpisom su se obvezali poštivati tajnost podataka i poštanskih pošiljki.

3. Informacijska sigurnost

Društva unutar GLS grupacije ulažu svoje najbolje napore kako bi mjerama tehničke i organizacijske sigurnosti zaštitila osobne podatke od gubitka ili zlouporabe. Osobni podaci obrađuju se isključivo u sistemima koji su zaštićeni primjerenim zaštitnim mjerama sukladnim GLS-ovom Pravilniku o IT Sigurnosti. GLS prilagođuje mjere sigurnosti i zaštite podataka koliko god je to potrebno u svjetlu tehnološkog napretka.

III. Slanje pošiljki i podaci o primatelju

1. Kategorije podataka, svrha obrade osobnih podataka i pravni temelj

U svrhu izvršenja usluge slanja pošiljke, i time ispunjenja ugovora sa svojim klijentima (pošiljateljima [sukladno čl. 6. t. (b) GDPR-a]), uključujući dostavu pošiljke, plaćanje usluga, upravljanje prigovorima, plaćanje poreza, carinskih davanja, sigurnosnih mjera i osiguranje kvalitete GLS Hrvatska treba podatke o pošiljatelju (detalje o adresi, kontakt podatke, informacije za plaćanje i druge relevantne ugovorne podatke potrebne za izvršenje usluga koje je naručio pošiljatelj) kao i podatke o primatelju (ime i prezime, adresu, poštanski broj, grad, država, broj telefona i e-mail adresu).

Podaci o primatelju dani GLS-u kao i dokumentacija sa sučelja (skenovi paketa na raznim lokacijama) te dokaz o isporuci (engl. POD) mogu biti obrađivani i pohranjivani od strane GLS-ovih podizvođača. GLS koristi osobno slanje i podatke o primateljima samo u onoj mjeri koliko je to potrebno radi izvršenja ugovorne obveze. Svako daljnje korištenje nije dozvoljeno.

U pojedinim slučajevima mogli bismo obrađivati podatke na temelju pristanka [sukladno čl. 7. GDPR-a] (………………) ili zbog našeg legitimnog interesa [sukladno čl. 6. t. (f) GDPR-a] (npr. u svrhu: provjere solventnosti, programa sukladnosti).

2. Odgovornost

Sukladnost sa primjenjivim pravilima o zaštiti podataka izvorna je obveza svakog društva unutar GLS grupacije. Prijenos podataka od strane pošiljatelja GLS-ovom društvu ne predstavlja obradu podataka u tuđe ime.

Za dodatne usluge poput FlexDeliveryService i ShopDeliveryService potrebna je e-mail adresa ili broj telefona primatelja kako bi se istog moglo obavijestiti o status pošiljke. GLS društva zaprimaju telefonske brojeve i/ili e-mail adrese pošiljatelja koji su naručili takve dodatne usluge. Pošiljatelj je odgovoran za prikladno prikupljanje takvih podataka te pristanak primatelja na prijenos svoje e-mail adrese i/ili broja telefona GLS-u.

Ukoliko imate pitanja o ovom postupku, molimo da se obratite svom ugovornom partneru (pošiljatelju). Također možete izjaviti svoje povlačenje suglasnosti prema GLS Hrvatskoj. U tom slučaju molimo da koristite kontakt detalje Upravitelja za zaštitu podataka unutar GLS Hrvatske. Ukoliko nam se želite obratiti putem maila koji nije enkriptiran, molimo da uzmete u obzir da se povjerljivost poslanih informacija ne može jamčiti. Moguće je da takve e-mailove pročita treća, neautorizirana strana.

Također nam se možete obratiti slanjem pisma upravitelju za zaštitu podataka .

3. Dijeljenje podataka i primatelji

U pravilu su samo pošiljatelj i primatelj pošiljke ovlašteni primiti informacije o paketu. GLS pruža informacije o paketima trećim osobama (npr. tijelima državne vlasti) samo temeljem obvezujućih zakona.

Društva unutar GLS-ove grupacije ne prodaju niti iznajmljuju osobne podatke bilo kojoj trećoj strani. Međutim, postoje određene okolnosti u kojima GLS može dijeliti Vaše osobne podatke bez Vama upućene dodatne obavijesti. Osobe koje mogu zaprimiti Vaše podatke mogu biti:

 • GLS-ovi podizvođači i ugovorni partneri u drugim državama EU ili izvan EU u svrhu dostave pošiljke od pošiljatelja primatelju [sukladno čl. 49 st. 1. t. (b) odnosno (c) GDPR-a].
 • pridružene ili nepridružene treće strane koje temeljem ugovora pružaju usluge za ili u ime GLS-a (Izvršitelji), pogotovo pružatelji IT usluga, GLS Hrvatska je sa tim osobama sklopila prikladne ugovore o zaštiti podataka.
 • druge osobe ili organizacije kada je to dozvoljeno primjenjivim zakonom ili pravilima.
 • policija, drugo osoblje i agencije za nacionalnu sigurnost ili kao dio pravnog postupka sa svrhom zaštite naše imovine ili kao dio istrage vezane za kršenje GLS-ovih pravila i pravilnika, neovlaštenog pristupa i/ili korištenja GLS-ove opreme ili bilo koje druge nelegalne aktivnosti.

4. Zadržavanje i brisanje

GLS Hrvatska obrađuje osobne podatke onoliko dugo koliko je to potrebno kako bi se ostvarila svrha zbog koje se isti koriste. Ocjenjujemo koliko je dugo potrebno zadržati podatke temeljem idućih kriterija:

 • operativni kriteriji: vrijeme koje je potrebno kako bi se pružila usluga.
 • pravni kriteriji: poput onih prema kojima GLS Hrvatska mora zadržati određene zapise za određeno vrijeme kako bi postupala sukladno zakonu.

Arhivirani podaci pohranjuju se na mediju kojem pristup ima samo ovlašteno osoblje. Nakon proteka zakonskog roka zadržanja, podaci se brišu.

IV. Prava ispitanika, povlačenje pristanka, korištenje Vaših prava, prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka

1. Prava ispitanika

Imate pravo:

 • biti informirani o i imati pristup Vašim osobnim podacima koji su obrađeni (pravo na pristup sukladno čl. 15. GDPR-a)
 • ishoditi ispravaka netočnih osobnih podataka (pravo na ispravak sukladno čl. 16. GDPR-a)
 • ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka (pravo na brisanje sukladno čl. 17. GDPR-a)
 • ograničiti obradu (pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18. GDPR-a)
 • zaprimiti Vaše osobne podatke koji su nam pruženi (pravno na prenosivost podataka sukladno čl. 20. GDPR-a)
 • prigovoriti obradi podataka na temelju svoje posebne situacije koja se bazira na legitimnom interesu ili izvršenju zadataka u javnom interesu (pravo na prigovor sukladno čl. 21.)

sve pod pretpostavkom da su ispunjene nužne pravne pretpostavke.

2. Povlačenje pristanka

Ukoliko je zahtijevan Vaš pristanak na obradu Vaših osobnih podataka, imajte na umu da imate pravo povući svoj pristanak u svakom trenutku u budućnosti, a bez da time utječete na zakonitost obrade temeljene na pristanku danom prije povlačenja.

3. Korištenje Vaših prava

Ukoliko želite koristiti svoja prava kao ispitanik, ili povući svoj izričit pristanak, molimo da pošaljete poruku upravitelju za zaštitu podataka u GLS Hrvatskoj te navedete koje pravo želite koristiti kako bi GLS Hrvatska mogla poduzeti nužne korake radi poštivanja Vaših prava.
Ukoliko nam se želite obratiti putem maila koji nije enkriptiran, molimo da uzmete u obzir da se povjerljivost poslanih informacija ne može jamčiti. Moguće je da takve e-mailove pročita treća, neautorizirana strana. Također nam se možete obratiti slanjem pisma upravitelju za zaštitu podataka .
Molimo da uzmete u obzir da bismo Vas mogli zamoliti da dostavite dokaz o identifikaciji kako bismo zaštitili Vaše informacije od neovlaštenog pristupa.

4. Pravo na prigovor

Imate pravo predati prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka ukoliko smatrate da su Vaša pravo prekršena ( http://www.azop.hr/ ).

V. Ažuriranje ovih informacija o zaštiti podataka

GLS Hrvatska može po vlastitom nahođenju ažurirati ove informacije i to objavom izmijenjenih informacija na ovoj stranici.

Ove su informacije zadnji puta ažurirane dana 25. svibnja 2018. godine.