Ochrana osobních údajů

Vymezení této webové stránky o ochraně osobních údajů.

GLS B.V., se svými dceřinými společnostmi v 19 zemích Evropské unie, bere ochranu osobních údajů velice vážně. Osobní údaje jsou shromažďovány výhradně v souladu s platnou legislativou.

Rádi bychom Vás na této webové stránce informovali o shromažďování a dalším zpracování osobních údajů za účelem doručení balíku ve všech zemích, kde má GLS svou dceřinou společnost („ GLS Czech Republic “).

Správce a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

V příslušném okně níže najdete kontaktní údaje své místní společnosti GLS (Správce) a dále kontaktní údaje Data Protection Managera a pověřence pro ochranu osobních údajů (pokud je stanoven).

V případě, že žijete v zemi, která není v seznamu níže, můžete kontaktovat korporátního Data Protection Managera na e-mailové adrese dataprotection@gls-holding.com nebo poslat dopis k rukám tohoto korporátního

Data Protection Managera
General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
KÖ-CAMPUS 3
Kölner Straße 3
65760 Eschborn
Germany

Na této webovské stránce GLS Czech Republic s.r.o. poskytuje informace o sběru a dalším zpracování osobních údajů za účelem doručení balíku.

I. Kontaktní údaje GLS Czech Republic s.r.o.

Následující informace jsou platné pro GLS Czech Republic s.r.o., která, v rámci poskytování přepravních a zasilatelských služeb, figuruje jako správce, nikoliv zpracovatel, osobních údajů, a která odpovídá za sběr a další zpracování osobních údajů v České republice:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Průmyslová 5619/1
586 01 Jihlava
Czech Republic
(dále jen GLS CZ)

Pokud si přejete kontaktovat GLS CZ Data Protection Managera, použijte, prosím, emailovou adresu dataprotection@gls-czech.com . Pokud si přejete kontaktovat nás prostřednictvím nezašifrovaného emailu, upozorňujeme, že důvěrnost přenášené informace nemusí být zaručena. Může dojít k tomu, že nezašifrované emaily budou čteny třetími stranami, které k tomu nemají oprávnění.

GLS CZ Data Protection Managera můžete také kontaktovat prostřednictvím dopisu zaslaném na adresu:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Data Protection Manager
Průmyslová 5619/1
586 01 Jihlava
Czech Republic

II. Obecné informace

1. Osobní údaje

Osobní údaje obsahují detaily o osobních a faktických poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby. To znamená např.: informace jako je jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa.

Informace, které nemohou být spojeny s určitou nebo určitelnou osobou – jakými jsou statistická data – nejsou považovány za osobní údaje.

2. Platný zákon o ochraně osobních údajů a závazek k zachování mlčenlivosti o osobních údajích

Všechny GLS společnosti v zemích EU jsou subjektem předpisů Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších relevantních národních zákonů o ochraně osobních údajů.

GLS CZ poskytuje zasilatelské a přepravní služby pro veřejnost nebo přispívá k poskytování těchto služeb a je povinna dodržovat povinnosti v souvislosti se zachováním listovního tajemství. Všichni zaměstnanci GLS CZ se zavazují k dodržování mlčenlivosti o osobních údajích a zachování listovního tajemství.

3. Bezpečnost informací

Pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření dělají společnosti GLS vše pro to, aby ochránily osobní údaje před ztrátou a nesprávným nakládáním. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze systémy, které jsou chráněny vhodnými bezpečnostními opatřeními v souladu s IT bezpečnostní politikou GLS. GLS přizpůsobí svá bezpečnostní opatření a opatření pro ochranu osobních údajů, jak bude vyžadovat technologický vývoj.

III. Zásilka a údaje adresáta

1. Kategorie údajů, účely zpracování osobních údajů a právní titul

Z důvodu provádění zasilatelských a přepravních služeb a tudíž plnění smlouvy se svými zákazníky (odesilateli) [Podle Článku 6 písm. (b) GDPR] zahrnující především doručování balíků, platbu služeb, zpracování stížností a reklamací atp., potřebuje GLS CZ osobní údaje odesilatele (adresní údaje a další kontaktní údaje, platební informace a další relevantní osobní údaje podle služeb objednaných odesilatelem) stejně tak jako osobní údaje adresáta (jméno, adresa, PSČ, město, země, volitelně telefonní číslo a emailovou adresu).

Osobní údaje adresáta, které jsou poskytovány společnostem GLS, stejně tak jako dokumentace (skeny balíků z různých lokalit) a doklad o doručení mohou být zpracovány a zaznamenány různými dceřinými společnostmi GLS. GLS využívá osobní údaje ze zásilek a osobní údaje adresátů výhradně pro plnění smluvních povinností. Jakékoli další použití není povoleno.

V některých případech můžeme zpracovávat data na základě souhlasu nebo z důvodu oprávněného zájmu [Podle čl. 7 GDPR] (obzvláště s ohledem na následující důvody: kontrola solventnosti, reklamační řízení, vedení soudního sporu).

2. Odpovědnost

Soulad s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů je základní povinností každé GLS společnosti. Přenos údajů uskutečněný odesilatelem směrem ke společnosti GLS není zpracováváním osobních údajů provedeným jménem někoho jiného.

Dodatečné služby jako:

vyžadují dále emailovou adresu nebo telefonní číslo adresáta, aby tento mohl být informován o stavu doručení balíku. Společnosti GLS získají telefonní číslo a/nebo emailovou adresu od odesilatele, který tyto dodatečné služby objednal. Odesilatel je také odpovědný za správnost těchto údajů a obzvláště za souhlas adresáta s předáním jeho emailové adresy a/nebo telefonního čísla GLS.

Pokud máte dotazy ohledně tohoto postupu, kontaktujte, prosím, svého smluvního partnera (odesilatele). Můžete také využít svého práva odvolat souhlas u GLS CZ. V tomto případě použijte, prosím, kontaktní údaje na GLS CZ Data Protection Managera (viz bod I). Pokud si přejete kontaktovat nás prostřednictvím nezašifrovaného emailu, upozorňujeme, že důvěrnost přenášené informace nemusí být zaručena. Může dojít k tomu, že nezašifrované emaily budou čteny třetími stranami, které nemají oprávnění.

GLS CZ Data Protection Managera můžete také kontaktovat prostřednictvím dopisu (viz bod I).

3. Sdílení údajů a příjemci

Obecně jsou oprávněni obdržet informace o stavu balíku pouze odesilatel a příjemce balíku. GLS poskytuje informace o balíku třetím stranám (např. orgánům výkonné moci) pouze na základě zákona.

Společnosti GLS neprodají ani nepronajmou osobní údaje žádné třetí straně. Avšak za určitých okolností může GLS sdílet osobní údaje, aniž byste byli informováni. Mezi osoby, které mohou Vaše osobní údaje obdržet, patří:

 • Dceřiné společnosti GLS a subdodavatelé v ostatních zemích EU nebo mimo EU za účelem plnění smlouvy (doručení balíku od odesilatele adresátovi [Podle čl. 49 odst. 1 písm. (b) nebo (c) GDPR]).
 • Přidružené nebo nepřidružené třetí strany, které jsou ve smluvním vztahu za účelem vykonávání služeb pro GLS nebo jménem GLS CZ, zejména pak provozovatelé regionálních dep, a dále třetí strany, se kterými GLS CZ uzavřela příslušné smlouvy o ochraně osobních údajů.
 • Další osoby nebo organizace, které mají právo na osobní údaje dle platných právních předpisů.
 • Osoby zajišťují výkon práva a orgány činné v trestním řízení či jiné úřady, které uplatňují zákon za účelem ochrany národních bezpečnostních zájmů nebo jako součást právního procesu sloužícího k ochraně majetku nebo při podpoře vyšetřování porušení pravidel a politiky GLS, neoprávněného přístupu nebo použití vybavení GLS nebo jiné protiprávní činnosti.

4. Uchování a výmaz

GLS CZ zpracovává osobní údaje, pokud je to vyžadováno pro účel, pro který je uchovává. GLS CZ určí, jak dlouho uchovávat osobní údaje na základě následujících požadavků:

 • Provozní požadavky: takové časové období, po jaké jsou osobní údaje nutné pro poskytování služeb.
 • Zákonné požadavky: takové období, po jaké GLS CZ musí uchovávat osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností.

Archivované údaje jsou uchovávány na úložištích přístupných pouze autorizovanému personálu. Poté, co vyprší zákonná doba uchování, údaje jsou vymazány.

IV. Práva subjektů údajů, odvolání souhlasu, výkon práv, stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

1. Práva subjektů údajů

Máte právo

 • být informováni o a mít přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům (právo být informován a právo přístupu podle čl. 15 GDPR)
 • dosáhnout opravy nepřesných osobních údajů (právo na opravu podle čl. 16 GDPR)
 • dosáhnout výmazu svých osobních údajů (právo na výmaz podle čl. 17 GDPR)
 • omezit zpracování (právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR)
 • získat své osobní údaje, které nám poskytujete (právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR)
 • namítat z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů podložené legitimními zájmy nebo výkonu úkolu ve veřejném zájmu (právo vznést námitku podle čl. 21)

za předpokladu, že jsou splněny nutné zákonné podmínky.

2. Odvolání souhlasu

V případě, že byl pro zpracování Vašich osobních údajů vyžádán Váš souhlas, informujeme Vás tímto, že máte kdykoli právo odvolat tento souhlas, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

3. Uplatnění Vašich práv

Pokud chcete uplatnit Vaše práva subjektu údajů nebo odvolat svůj explicitně poskytnutý souhlas, pošlete, prosím, zprávu GLS CZ Data Protection Managerovi (viz bod I), ve kterém vysvětlíte, jaké právo chcete uplatnit tak, aby GLS CZ mohla podniknout nutné kroky pro respektování Vašich práv.

Pokud si přejete kontaktovat nás prostřednictvím nezašifrovaného emailu, upozorňujeme, že důvěrnost přenášené informace nemusí být zaručena. Může dojít k tomu, že nezašifrované emaily budou čteny třetími stranami, které nemají oprávnění.

GLS CZ Data Protection Managera můžete také kontaktovat prostřednictvím dopisu (viz bod I).

Buďte si, prosím, vědomi toho, že Vás můžeme žádat o identifikaci, abychom ochránili Vaše informace proti neautorizovanému přístupu.

4. Právo na vznesení stížnosti

Máte právo na vznesení stížnosti u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že byla Vaše práva porušena ( https://www.uoou.cz/ ).

V. Aktualizace této informace o ochraně osobních údajů

GLS CZ může, dle svého výhradního uvážení, aktualizovat tuto informaci zveřejněním upravených informací na této stránce.

Tato informace byla naposledy aktualizována 25. května 2018.