Databeskyttelse

I henhold til Hjemmesiden vedr. Databeskyttelse

GLS B.V. og datterselskaber i 19 EU-lande (”GLS Group”) tager databeskyttelse alvorligt. Personlige oplysninger indhentes udelukkende i overensstemmelse med de gældende lovmæssige regler.

På GLS’ Hjemmeside vedr. Databeskyttelse informerer vi dig om indhentningen og den videre behandling af personlige oplysninger i forbindelse med levering af pakker i alle de lande, hvori GLS har datterselskaber.

Kontaktoplysninger om den ansvarlige enhed og databeskyttelsesrådgiveren

Du finder kontaktoplysninger om din lokale GLS-virksomhed (enhed) i de relevante kasser nedenfor, samt kontaktoplysninger om den ansvarlige databeskyttelsesleder og -rådgiver (hvis anvendt).

I tilfælde af, at du bor i et land, som ikke er vist på listen nedenfor, kan du kontakte den virksomhedsansvarlige databeskyttelsesleder på dataprotection@gls-holding.com eller sende et brev til

Corporate Data Protection Manager
General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
KÖ-CAMPUS 3
Kölner Straße 3
65760 Eschborn
Germany

På denne hjemmeside informerer GLS Denmark om indsamlingen og behandlingen af persondata til brug ved pakkelevering.

I. Den dataansvarlige og Databeskyttelsesansvarlige -Identitet og kontaktoplysninger

Følgende oplysninger gælder for GLS Denmark, der er ansvarlig for indsamlingen og behandlingen af persondata indenfor GLS Denmark (Dataansvarlig):

GLS Denmark
Kokmose 3
6000 Kolding

CVR 10 54 97 44

GLS Express A/S
Kokholm 13A
6000 Kolding

CVR 14 41 40 02

Skriv venligst til data-protection@gls-denmark.com , hvis du ønsker at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Hvis du kontakter os pr. ukrypteret e-mail, bedes du bemærke, at fortroligheden af de sendte oplysninger ikke kan garanteres. Ukrypterede e-mails kan muligvis læses af uautoriserede tredjeparter.

Du er også velkommen til at kontakte GLS ved at sende et brev til GLS Denmark’s Databeskyttelsesansvarlige

GLS Denmark
Att: Andreas Esbech
Kokmose 3
6000 Kolding

II. Generelle oplysninger

1. Personoplysninger

Personoplysninger inkluderer oplysninger om personlige eller faktuelle forhold vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. Disse inkluderer fx oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Oplysninger, der ikke kan forbindes til en identificeret eller identificerbar person - som fx statistiske oplysninger – anses ikke for værende personoplysninger.

2. Gældende databeskyttelseslovgivning og tilsagn om datafortrolighed

Alle afdelinger af GLS indenfor EU er underlagt reglerne i Databeskyttelsesforordningen og anden relevant national lovgivning om databeskyttelse.

GLS Denmark yder posttjenester til offentligheden eller bidrager til sådanne ydelser og er forpligtet til at overholde regler vedrørende posthemmelighed. Alle ansatte ved GLS Denmark har ved deres underskrift givet tilsagn om at overholde databeskyttelse og posthemmelighed.

3. Informationssikkerhed

Ved hjælp af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger gør GLS selskaber deres yderste for at beskytte personoplysninger mod tab eller misbrug. Personoplysninger behandles kun i systemer, der er beskyttet af passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med GLS’ IT-sikkerhedspolitikker. GLS tilpasser sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltningerne i takt med at det er nødvendigt i lyset af teknologiske fremskridt.

III. Forsendelses- og modtageroplysninger

1. Datakategorier, Formål med Behandlingen af Personoplysninger og Hjemmel

For at kunne udføre pakkeleveringer og dermed opfylde kontrakten med selskabets kunder (afsenderne) [I henhold til Artikel 6(b) af Databeskyttelsesforordningen] herunder især leveringen af pakken, betaling for ydelser, behandling af klager, og told behøver GLS ”land” afsenderoplysninger (adresseoplysninger og yderligere kontaktoplysninger, betalingsoplysninger samt andre relevante kontraktmæssige oplysninger i overensstemmelse med ydelsen (LINK), som afsenderen har bestilt) samt modtageroplysninger (navn, adresse, postnummer, by, land, eventuelt telefonnummer og e-mailadresse).

Modtageroplysninger samt interface dokumentation (scanning af pakkerne på forskellige lokationer) overføres til GLS selskaber og bevis for levering behandles og registreres af forskellige GLS datterselskaber. GLS anvender kun personlige forsendelses- og modtageroplysninger til at udføre dets kontraktmæssige forpligtelser. Anden anvendelse er ikke tilladt.

I sjældne tilfælde behandler vi oplysninger på basis af samtykke[I henhold til Artikel 7 af Databeskyttelsesforordningen] eller på basis af vores legitime interesse [I henhold til Artikel 6(f) af Databeskyttelsesforordningen] (især med henblik på følgende formål: solvenstjek, opfyldelseskrav).

2. Ansvar

Overholdelse af den gældende databeskyttelseslovgivning er en oprindelig forpligtelse for hvert enkelt GLS selskab. Dataoverførsel fra en afsender til et GLS selskab anses ikke som værende behandling af oplysninger på andres vegne.

Yderligere ydelser som FlexDeliveryService og ShopDeliveryService kræver modtagerens e-mailadresse eller telefonnummer, så han/hun kan oplyses om status på pakkeleveringen. GLS selskaber modtager telefonnummeret og/eller e-mailadressen fra afsenderen, der bestilte disse yderligere ydelser. Afsenderen er også ansvarlig for indsamlingen af disse oplysninger og især for indhentningen af modtagers samtykke til overførslen af hans e-mailadresse og/eller telefonnummer til GLS.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne procedure, bedes du kontakte din kontraktmæssige partner (afsenderen). Du kan også trække dit samtykke tilbage i forhold til GLS ”land”. I så tilfælde bedes du anvende kontaktoplysningerne for den relevante GLS ”land” Databeskyttelsesansvarlige . Hvis du ønsker at kontakte os pr. ukrypteret e-mail, bedes du bemærke, at fortroligheden af de sendte oplysninger ikke kan garanteres. Ukrypterede e-mails kan muligvis læses af uautoriserede tredjeparter.

Du er også velkommen til at kontakte GLS ved at sende et brev til GLS Denmark’s Databeskyttelsesansvarlige .

3. Fælles Dataanvendelse og Modtagere

Helt overordnet er det kun afsenderen og modtageren af en pakke, der har ret til at modtage oplysninger om pakken. GLS deler kun forsendelsesoplysninger med tredjeparter (fx myndighederne), hvis dette kræves af lovgivningen.

GLS selskaber sælger eller udlejer ikke personoplysninger til tredjeparter. Der er dog visse omstændigheder, hvor GLS kan dele personoplysninger med andre uden at oplyse dig om det. Andre, dine oplysninger kan deles med, inkluderer:

 • GLS datterselskaber og leverandører i EU-lande eller udenfor EU med det formål at levere en pakke fra en afsender til en modtager [I henhold til Artikel 49, afsnit 1(b) og (c) af Databeskyttelsesforordningen].
 • Tredjepart med eller uden tilknytning til GLS, der under kontrakt udfører ydelser for eller på vegne af GLS (Behandlere), især leverandører af IT-services. GLS Denmark har indgået fyldestgørende databehandleraftaler med disse parter.
 • Andre personer eller organisationer tilladt under gældende lovgivning eller regler.
 • Retshåndhævere og retshåndhævende myndigheder med henblik på opfyldelse af nationale sikkerhedsforanstaltninger eller som del af en retsproces til beskyttelse af vores ejendom eller til fremme af en undersøgelse af et brud på GLS´s regler og politikker, uautoriseret adgang til eller brug af GLS-udstyr eller anden ulovlig aktivitet.

4. Lagring og Sletning

GLS Denmark behandler personoplysninger så længe det er påkrævet til det formål, for hvilket vi bruger det. Vi afgør, hvor længe oplysningerne lagres, på basis af følgende krav:

 • Driftskrav: som hvor længe oplysningerne er nødvendige for at ydelserne kan leveres.
 • Lovkrav: som hvor GLS Denmark skal lagre oplysninger i en vis periode for at overholde loven.

Arkiverede oplysninger er registrerede på lagermedier, som kun autoriseret personale har adgang til. Når den periode, i hvilken loven kræver oplagring, er udløbet, slettes oplysningerne.

IV. Den Registreredes Rettigheder, Inddragelse af Samtykke, Udøvelse af Rettigheder, Klage til Datatilsynet

1. Den Registreredes Rettigheder

Du har ret til

 • At få oplysninger om og adgang til dine behandlede personoplysninger (Retten til bekræftelse og Retten til indsigt i henhold til Artikel 15 af Databeskyttelsesforordningen)
 • At få urigtige personoplysninger rettet (Retten til berigtigelse i henhold til Artikel 16 af Databeskyttelsesforordningen)
 • At få dine personoplysninger slettet (Retten til sletning i henhold til Artikel 17 af Databeskyttelsesforordningen)
 • At begrænse behandlingen (Retten til begrænsning af behandling i henhold til Artikel 18 af Databeskyttelsesforordningen)
 • At modtage dine behandlede personoplysninger (Retten til dataportabilitet i henhold til Artikel 20 af Databeskyttelsesforordningen)
 • At gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation baseret på legitime interesser eller udførelsen af opgaver i offentlighedens interesse (Retten til indsigelse i henhold til Artikel 21)

forudsat at de nødvendige lovkrav er opfyldt.

2. Inddragelse af Samtykke

Hvis du er blevet anmodet om at give dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, gøres du hermed opmærksom på, at du har retten til at inddrage det samtykke på et hvilken som helst tidspunkt i fremtiden, uden at dette har indflydelse på behandlingen der fandt sted baseret på samtykket inden dets inddragelse.

3. Udøvelse af Rettigheder

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som den registrerede eller inddrage et udtrykkeligt samtykke, bedes du venligst sende en besked til GLS Denmark’s Databeskyttelsesansvarlige , hvori du forklarer, hvilken rettighed du ønsker at udøve, således at GLS Denmark kan tage de nødvendige foranstaltninger til at respektere dine rettigheder.

Hvis du ønsker at kontakte os pr. ukrypteret e-mail, bedes du bemærke, at fortroligheden af de sendte oplysninger ikke kan garanteres. Ukrypterede e-mails kan muligvis læses af uautoriserede tredjeparter. Du er også velkommen til at kontakte GLS ved at sende et brev til GLS Denmark’s Databeskyttelsesansvarlige .

Bemærk venligst, at vi kan bede dig om identifikation for at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang.

4. Retten til at indgive en klage

Du har ret til at indgive en klage til dit lands datatilsyn, hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket ( www.datatilsynet.dk ).

V. Opdatering af disse databeskyttelsesoplysninger

GLS Denmark kan, efter eget skøn, opdatere disse oplysninger ved at offentliggøre de ændrede oplysninger på denne side.

Disse oplysninger blev sidst opdateret den 25. maj 2018.