Tietosuoja

Mitä tämä tietosuojasivusto koskee?

GLS B.V. ja sen tytäryhtiöt 19 EU-maassa ("GLS Group") suhtatuvat tietosuojaan vakavasti. Henkilötietoja kerätään ainoastaan pakottavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä noudattaen.

GLS:n tietosuojasivustolla haluamme kertoa sinulle henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä pakettikuljetusten järjestämistä varten niissä maissa, joissa GLS:llä on tytäryhtiö.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot.

Löydät oman maasi GLS-yhtiön (rekisterinpitäjä) ja tietosuojavastaavan yhteystiedot alla olevasta ruudusta.

Jos asut maassa, jota ei ole listattu alla voit ottaa yhteyttä GLS-ryhmän tietosuojavastaavaan sähköpostitse dataprotection@gls-holding.com tai lähettämällä kirjeen osoitteeseen

Corporate Data Protection Manager
General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
KÖ-CAMPUS 3
Kölner Straße 3
65760 Eschborn
Germany

GLS Finland kertoo tällä verkkosivustolla henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä pakettien toimittamista varten.

I. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan / maakohtaisen tietosuojapäällikön henkilö- ja yhteystiedot

Seuraavat tiedot koskevat GLS Finlandia, joka vastaa henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä GLS Finlandissa (rekisterinpitäjä):

General Logistics Systems Finland Oy
Rydöntie 6
p. 020 758 12 00
Y-tunnus: 1739617-9
(jäljempänä ”GLS Finland”)

Tietosuojavastaavaan/tietosuojapäällikköön voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@gls-finland.com . On huomioitava, että jos yhteydenottoon käytetään salaamatonta yhteyttä, välitettyjen tietojen salassapitoa ei voida taata. Tällöin on mahdollista, että kolmas osapuoli lukee salaamattoman sähköpostiviestin luvatta.

GLS:ään voi ottaa yhteyttä myös lähettämällä kirjeen GLS Finlandin tietosuojapäällikölle

Data Protection Manager of GLS Finland,
c/o GLS Finland
Rydöntie 6
20360 Turku
Suomi

II. Yleisiä tietoja

1. Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät nimenomaisen tai tunnistettavissa olevan yksityishenkilön henkilökohtaisiin asioihin tai hänen tilanteeseensa. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilötiedoiksi ei katsota tietoja, joita ei voida yhdistää nimenomaiseen tai tunnistettavissa olevaan yksityishenkilöön – kuten tilastotietoja.

2. Sovellettava tietosuojalainsäädäntö ja sitoutuminen vaitiolovelvollisuuteen

Kaikkiin EU-maissa sijaitseviin GLS-yhtiöihin sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden asiaankuuluvien kansallisten tietosuojalakien säännöksiä.

3. Tietoturvallisuus

GLS-yhtiöt tekevät teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitään noudattaen parhaansa, jotta henkilötiedot voidaan suojata häviämiseltä tai väärinkäytöltä. Henkilötietoja käsitellään vain järjestelmissä, jotka on suojattu asianmukaisilla turvatoimenpiteillä GLS:n tietoteknisten turvakäytäntöjen mukaan. GLS muokkaa turvallisuus- ja tietosuojatoimenpiteitä teknologian kehityksen vaatimalla tavalla.

III. Lähetystä ja vastaanottajaa koskevat tiedot

1. Tietoluokat, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pakettipalvelujen toteuttamista ja siten asiakkaiden (lähettäjät) kanssa tehdyn sopimuksen (muun muassa erityisesti paketin toimittaminen, palvelujen maksaminen, valitusten käsittely) täytäntöönpanoa [Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaisesti] varten GLS Finland tarvitsee lähettäjän tiedot (osoitetiedot ja muut yhteystiedot, maksutiedot ja muut asiaankuuluvat sopimustiedot lähettäjän tilaamien palvelujen mukaan) sekä vastaanottajan tiedot (nimi, osoite, postinumero, kunta, maa, vaihtoehtoisesti puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

GLS:n eri tytäryhtiöt voivat käsitellä ja tallentaa GLS:lle siirrettyjä vastaanottajan tietoja sekä palvelun toimittamiseen liittyviä tietoja (pakettien skannauksia eri paikoissa) ja vastaanottotodistuksia. GLS käyttää lähetystä ja vastaanottajaa koskevia henkilötietoja vain sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen. Muu käyttö on kielletty.

Joissakin tapauksissa tietoja voidaan käsitellä suostumuksen perusteella [Yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan mukaisesti] tai GLS:n oikeutetun edun [Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdan mukaisesti] perusteella (erityisesti seuraavista syistä: vakavaraisuuden tarkistaminen, vaatimustenmukaisuusohjelma, asiakasviestintä).

2. Vastuu

Tietosuojaa koskevien sovellettavien lakisääteisten määräysten noudattaminen on kunkin GLS-yhtiön : omalla vastuulla. Tietojen siirtäminen lähettäjältä GLS-yhtiölle ei tarkoita tietojen käsittelyä toisten puolesta.

Lisäpalveluissa, joita on esimerkiksi FlexDeliveryService, tarvitaan vastaanottajan sähköpostiosoite tai puhelinnumero, jotta hänelle voidaan antaa tietoa pakettitoimituksen tilasta. GLS-yhtiöt saavat puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen lähettäjältä, joka on tilannut nämä lisäpalvelut. Lähettäjä vastaa myös näiden tietojen asianmukaisesta keräämisestä ja erityisesti vastaanottajan suostumuksen hankkimisesta tämän sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron siirtämisestä GLS:lle.

Jos sinulla on kysyttävää tästä menettelystä, ota yhteyttä sopimuskumppaniisi (lähettäjä). Voit myös ilmoittaa peruvasi GLS Finlandille antamasi suostumuksen. Käytä siinä tapauksessa GLS Finlandin tietosuojapäällikön yhteystietoja . On huomioitava, että jos yhteydenottoon käytetään salaamatonta yhteyttä, välitettyjen tietojen salassapitoa ei voida taata. Tällöin on mahdollista, että kolmas osapuoli lukee salaamattoman sähköpostiviestin luvatta.

GLS:ään voi ottaa yhteyttä myös lähettämällä kirjeen GLS Finlandin tietosuojapäällikölle.

3. Tietojen jakaminen ja vastaanottajat

Yleisesti ottaen vain paketin lähettäjällä ja vastaanottajalla on oikeus saada tietoa paketista. GLS antaa paketista tietoja kolmansille osapuolille (esimerkiksi valtion viranomaisille) vain lakisääteisten määräysten perusteella.

GLS-yhtiöt eivät myy tai vuokraa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietyissä olosuhteissa GLS voi kuitenkin jakaa henkilötietojasi ilmoittamatta sinulle. Osapuolia, jotka voivat saada tietojasi, ovat muun muassa

 • GLS:n tytäryhtiöt ja alihankkijat EU-maissa tai EU:n ulkopuolella, jotta paketti voidaan toimittaa lähettäjältä vastaanottajalle [yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti].
 • sidosyritykset tai muut kuin sidosyritykset, joilla on sopimus palvelujen suorittamisesta GLS:lle tai sen puolesta (henkilötietojen käsittelijät), erityisesti tietoteknisten palvelujen tarjoajat, joiden kanssa GLS Finland on tehnyt asianmukaiset tietosuojasopimukset
 • muut henkilöt tai organisaatiot sovellettavan lain tai määräyksen mukaisesti
 • lainvalvontahenkilöstö tai -virastot kansallisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi tai osana oikeudellista prosessia, joka koskee GLS:n omaisuuden suojelemista, tai tutkimuksissa, jotka koskevat GLS:n sääntöjen ja käytäntöjen rikkomista, GLS:n laitteiden luvatonta käyttöä tai muuta lainvastaista toimintaa.

4. Säilyttäminen ja poistaminen

GLS Finland käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, joihin niitä käytetään. Tietojen säilyttämisaika määritetään seuraavien vaatimusten perusteella:

 • toimintaa koskevat vaatimukset: esimerkiksi se, kuinka kauan tietoja tarvitaan palvelujen toimittamiseen
 • lakisääteiset vaatimukset: esimerkiksi jos GLS Finlandin on säilytettävä tietoja tietyn ajan lain noudattamiseksi.

Arkistoituja tietoja säilytetään tallennusvälineellä, joka on vain luvansaaneen henkilöstön käytössä. Lakisääteisen säilytysajan päätyttyä tiedot poistetaan.

IV. Rekisteröityjen oikeudet, suostumuksen peruuttaminen, omien oikeuksien käyttäminen, valitus tietosuojaviranomaiselle

1. Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla on oikeus

 • saada ilmoitus käsiteltävistä henkilötiedoistasi ja tutustua niihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukainen oikeus saada ilmoitus ja pääsy)
 • oikaista epätarkat ja virheelliset henkilötiedot (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus tietojen oikaisemiseen)
 • poistaa henkilötiedot (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus tietojen poistamiseen)
 • rajoittaa käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus käsittelyn rajoittamiseen)
 • saada tiedot siirretyksi järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen)
 • vastustaa tietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvästä syystä, joka perustuu oikeutettuihin etuihin tai yleiseen etuun liittyvän tehtävän suorittamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen vastustamisoikeus)

mikäli tarvittavat lakisääteiset vaatimukset täyttyvät.

2. Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli henkilötietojesi käsittelyyn on pyydetty suostumustasi, sinulla on jatkossa oikeus peruuttaa kyseinen suostumus milloin tahansa sen vaikuttamatta suostumukseen perustuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

3. Omien oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi tai peruuttaa annetun nimenomaisen suostumuksen, lähetä GLS Finlandin tietosuojapäällikölle viesti, jossa kerrot, mitä oikeutta haluat käyttää, jotta GLS Finland voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin oikeuksiesi kunnioittamiseksi.

On huomioitava, että jos yhteydenottoon käytetään salaamatonta yhteyttä, välitettyjen tietojen salassapitoa ei voida taata. Tällöin on mahdollista, että kolmas osapuoli lukee salaamattoman sähköpostiviestin luvatta. GLS:ään voi ottaa yhteyttä myös lähettämällä kirjeen GLS Finlandin tietosuojapäällikölle .

Huomaa, että voimme pyytää todistetta henkilöllisyydestä tietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä.

4. Oikeus esittää valitus

Sinulla on oikeus esittää valitus oman maasi tietosuojaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu ( http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html ).

V. Näiden tietosuojaa koskevien tietojen päivittäminen

GLS Finland voi oman harkintansa mukaan päivittää näitä tietoja julkaisemalla muutetut tiedot tällä verkkosivustolla.

Nämä tiedot on päivitetty viimeksi 25. toukokuuta 2018.