Varovanje podatkov GLS Slovenia

Na spletni strani GLS Slovenia obvešča o zbiranju in nadaljnji obdelavi osebnih podatkov za namen dostave paketov.

I. Identiteta in kontaktne informacije upravljavca in pooblaščene osebe za varovanje osebnih podatkov

Naslednje informacije so veljavne za družbo GLS Slovenia, ki je odgovorna za zbiranje in nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov v GLS Slovenia (upravljavec):

GLS Slovenia.
General Logistics Systems d.o.o.
e-pošta: info@gls-slovenia.com , tel: 01/500-11-50
(v nadaljevanju GLS “Slovenia”)

Če želite stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov, prosimo, pišite na e-poštni naslov dataprotection@gls-slovenia.com . Če želite stopiti v stik z nami prek nešifrirane e-pošte, ne pozabite, da tajnosti poslanih informacij ni mogoče zagotoviti. Nešifrirana pošta je lahko prebrana s strani nepooblaščenih tretjih oseb.

V stik z GLS-jem lahko stopite tudi tako, da pošljete pismo pooblaščeni osebi za varovanje osebnih podatkov za GLS Slovenia.

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov za GLS Slovenia.

GLS Slovenia d.o.o.
Cesta v Prod 84
1129 Ljubljana

II. Splošni podatki

1. Osebni podatki

Osebni podatki vključujejo podrobne informacije o osebnih ali dejanskih okoliščinah določene ali določljive posamezne osebe. To vključuje informacije, kot so ime, priimek, telefonska številka in e-poštni naslov.

Informacija, ki ne more biti povezana s specifično ali določljivo posamezno osebo, npr. statistični podatki, se ne obravnava kot osebni podatek.

2. Veljavni zakoni o varstvu osebnih podatkov in zaveza k tajnosti podatkov

Vse izpostave GLS znotraj držav EU so zavezane k spoštovanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in ostale zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

GLS Slovenia izvaja poštne storitve ali prispeva k izvajanju takšnih storitev, zato je poleg spoštovanja pravil s področja varstva osebnih podatkov zavezana tudi k spoštovanju predpisov o poštni tajnosti. Vsi zaposleni v družbi GLS Slovenia so s pravili o spoštovanju tajnosti podatkov seznanjeni in so svojo seznanjenost ter spoštovanje pravil potrdili s podpisom. se s podpisom zavezali, da bodo spoštovali tajnost podatkov in poštno tajnost.

3. Varstvo osebnih podatkov

Družbe GLS se trudijo s pomočjo tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov varovati osebne podatke pred kakršnokoli izgubo ali nepooblaščeno uporabo. Osebni podatki so obdelani le v sistemih, ki so zaščiteni z ustreznimi varnostnimi ukrepi, v skladu z GLS-jevo politiko o IT-varnosti. GLS bo ustrezno prilagajal ukrepe za varovanje osebnih podatkov, v kolikor bo to zaradi tehnološkega napredka potrebno.

III. Osebni podatki pošiljateljev in prejemnikov

1. Kategorije podatkov, nameni obdelave osebnih podatkov in pravne podlage

Za izvajanje storitev dostavljanja paketov in izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz pogodbe s svojimi strankami (pošiljatelji) [v skladu s členom 6 (b) GDPR], vključno z dostavo paketov, plačilom storitev, reševanjem pritožb, zaračunavanjem storitev , GLS država potrebuje osebne podatke pošiljatelja (naslov in nadaljnje kontaktne informacije, plačilne informacije in druge relevantne pogodbene podatke v skladu s storitvami (POVEZAVA), ki jih je naročil pošiljatelj) kot tudi osebne podatke prejemnika (ime, naslov, poštna številka, mesto, država, neobvezno tudi telefonska števila in e-poštni naslov).

Osebni podatki prejemnikov se lahko posredujejo na družbe GLS. Prejemnikovi osebni podatki, ki se posredujejoi na družbe GLS, kot tudi vmesna dokumentacija (skeni paketov na različnih lokacijah) in dokaz o dostavi (POD) so lahko obdelani in zabeleženi s stani različnih GLS-jevih hčerinskih družb. GLS uporablja osebne podatke pošiljateljev in prejemnikov samo za izpolnitev pogodbenih obvez. Nadaljnja uporaba ni dovoljena.

V nekaterih primerih lahko obdelujemo podatke na podlagi soglasja [v skladu s členom 7 GDPR] ali zaradi svojih legitimnih interesov [v skladu s členom 6 (f) GDPR] (še posebej v povezavi z naslednjimi nameni: preverjanje likvidnosti in skladnosti programa).

2. Odgovornost

Delovanje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov je glavna dolžnost vsake družbe GLS. Prenos osebnih podatkov s strani pošiljatelja družbi GLS, se ne obravnava kot obdelava osebnih podatkov v imenu drugih oseb.

Dodatne storitve, kot sta FlexDeliveryService in ShopDeliveryService , zahtevata e-poštni naslov ali telefonsko številko prejemnika za namen obveščanja o statusu dostave paketa. Družbe GLS prejmejo telefonsko številko in/ali e-poštni naslov s strani pošiljatelja, ki je naročil dodatne storitve. Prejemnik je odgovoren tudi za pravilno zbiranje podatkov in zlasti za soglasje prejemnika o prenosu njegovega elektronskega naslova in/ali telefonske številke na GLS.

V primeru kakršnihkoli vprašan glede postopka, prosimo, stopite v stik s svojim pogodbenim partnerjem (pošiljateljem). Izjavo o preklicu odobritve lahko izrazite tudi pri GLS Slovenia . V tem primeru vas prosimo, da s pomočjo kontaktnih informacij stopite v stik s pooblaščeno osebo za varovanje podatkov pri GLS Sloveniji (POVEZAVA do zgoraj zapisanih kontaktnih informacij). Če želite stopiti v stik z nami prek nešifrirane e-pošte, ne pozabite, da tajnosti poslanih informacij pri navedenem pošiljanju ni mogoče zagotoviti. Nešifrirana pošta je lahko prebrana s strani nepooblaščenih tretjih oseb.

V stik z GLS-jem lahko stopite tudi tako, da pošljete pismo pooblaščeni osebi za varovanje osebnih podatkov pri GLS Slovenia .

3. Deljenje podatkov in prejemniki podatkov

Običajno imata pravico do prejema informacij o pošiljki le pošiljatelj in prejemnik. GLS informacije o pošiljkah poda tretjim osebam (npr. vladnim organom) samo na podlagi zakonskih predpisov.

Družbe GLS ne bodo prodajale ali oddajale osebnih podatkov nobeni tretji osebi. Vseeno lahko GLS izjemomaposreduje vaše osebne dodatke, ne da bi bili vi o tem dodatno obveščeni. Tretje osebe, ki lahko prejmejo vaše podatke, vključujejo:

 • hčerinske družbe GLS in zunanje izvajalce v drugih državah EU ali zunaj EU za namen dostave pošiljke od pošiljatelja do prejemnika [v skladu s točkama (b) in (c) 1. odstavka 49. člena GDPR];
 • povezane ali nepovezane tretje osebe, s katerimi ima GLS (upravljavec) sklenjeno pogodbo za izvajanje storitev pri katerih lahko pride do obdelave osebnih podatkov, takoimenovani pogodbeni obdelovalci, kot so npr. ponudniki IT-storitev, GLS “Slovenija” je s temi osebami sklenila ustrezne pogodbe;
 • druge osebe ali organizacije v skladu z veljavnim zakonom ali uredbo;

4. pravosodnim organom ali organom kazenskega pregona,

če po naši lastni presoji ugotovimo, da smo k temu zavezani zaradi zakonske obveznosti ali da je zaradi zavarovanja naših interesov in lastnine ter začetek ali nadaljevanje predkazenske preiskave ali kazenskega postopka to potrebno. Shranjevanje in izbris

GLS Slovenia obdeluje osebne podatke toliko časa, kot je to potrebno za izpolnitev namena za katerega smo osebne podatke posredovali. Roki hrambe osebnih podatkov so za posamezen namen obdelave osebnih podatkov določeni vnaprej, dolžina rokov hrambe je odvisna od naslednjih dejavnikov:

 • operacijske zahteve: tako dolgo, kolikor so podatki potrebni za zagotavljanje storitev in izpolnitve namena;
 • pravne zahteve: tako dolgo, kolikor mora GLS Slovenia imeti shranjene osebne podatke zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev.

Arhivirani podatki so zapisani na pomnilniškem mediju, ki je dostopen samo pooblaščenemu osebju. Po poteku obdobja obvezne hrambe podatkov v skladu z zakonom se podatki izbrišejo ali anonimizirajo.

IV. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, preklic soglasja, uveljavljanje pravic, pritožbe pristojnim organom za varovanje podatkov

1. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik ima pravico, da:

 • je obveščen in ima dostop do osebnih podatkov, ki se v zvezi z njim obdelujejo (pravica do informiranosti in pravica do dostopa/vpogleda v skladu s 15. členom GDPR),
 • dopolnitve, popravka netočnih osebne podatke (pravica do popravka v skladu s 16. členom GDPR),
 • izbrisa svojih osebnih podatkov (pravica do izbrisa v skladu s 17. členom GDPR),
 • omejitve obdelave (pravica do omejitve obdelave v skladu z 18. členom GDPR),
 • pridobi svoje osebne podatke, ki so nam bili posredovani (pravica do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom GDPR),
 • ugovora v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi svojega posebnega položaja, ki temelji na legitimnih interesih ali opravljanju nalog v javnem interesu (pravica do ugovora v skladu z 21. členom), če so izpolnjenje vse pravne zahteve.

2. Preklic soglasja

Če je vaše soglasje potrebno za obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico, da kadarkoli prekličete to privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred preklicem privolitve.

3. Uveljavljanje vaših pravic

Če želite uveljavljati svoje pravice ali preklicati svoje eksplicitno soglasje, prosimo, da pošljete sporočilo pooblaščeni osebi za varstvo podatkov pri GLS Slovenia , v katerem obrazložite, katero pravico bi uveljavili, zato da lahko GLS Slovenia sprejme nadaljnje ukrepe, s katerimi bodo spoštovane vaše pravice.

Če želite stopiti v stik z nami prek nešifrirane e-pošte, ne pozabite, da tajnosti poslanih informacij ni mogoče zagotoviti. Nešifrirana pošta je lahko prebrana s strani nepooblaščenih tretjih oseb. V stik z GLS-jem lahko stopite tudi tako, da pošljete pismo pooblaščeni osebi za varovanje osebnih podatkov pri GLS Slovenia .

Ne pozabite, da lahko zaradi zaščite svojih podatkov pred nepooblaščenim dostopom zahtevamo dokazilo o identiteti.

4. Pravica do pritožbe

V primeru, da menite, da so bile vaše pravice kršene imate pravico, da se pritožite organu za varstvo podatkov – Informacijskemu pooblaščencu. Kontakt nadzornega organa, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec je:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana,
Telefon: 01 230 97 30 ,
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si ( www.ip-rs.si ).

V. Posodobitev informacij o varstvu podatkov

GLS Slovenia lahko po lastni presoji posodobi te informacije, tako da objavi spremembe na tej spletni strani. Informacije so bile nazadnje posodobljene 25. maja 2018.